Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Maakt u een afspraak bij Baby Bubbles Spa dan gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.

Baby Bubbles Baby spa & Wellness

Leyweg 765

2545GM Den Haag

KvK: 81927754

1. Algemeen

1. Baby Bubbles Spa is een baby spa die zich met name richt op het helpen van consumenten op het gebied van babymassage, hydrotherapie en workshops, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Baby Bubbles Spa en een cliënt, waarop Baby Bubbles Spa deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
4. De cliënt verklaart dat hij op de volgende wijzen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:
(a) Door ondertekening van een offerte of overeenkomst;
(b) Schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking;
(c) Telefonische opdrachtverstrekking;
(d) Een opdrachtverstrekking via de email of het contactformulier op de website.
5. Bij een mondeling/telefonisch aangegane overeenkomst verwijst Baby Bubbles Spa altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en kunnen op verzoek tevens worden nagezonden.
6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Baby Bubbles Spa, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
8. Deze voorwaarden blijven altijd volledig van toepassing, als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment:
a. geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard
b. nietig mochten worden, of
c. vernietigd worden.
9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10. In geval van aankomst na aanvang van de behandeling zal dit van de behandeltijd afgaan, dit om volgende cliënten niet te benadelen.

2. Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de cliënt van het aanbod van Baby Bubbles Spa, inclusief deze algemene voorwaarden.
2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de cliënt geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
4. Baby Bubbles Spa kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Alle offertes en prijsopgaven door Baby Bubbles Spa zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
6. Eveneens heeft Baby Bubbles Spa te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren, mits daarbij de wettelijke bepalingen niet worden geschonden.
7. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
8. Als de aanvaarding door de cliënt op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Baby Bubbles Spa daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Baby Bubbles Spa anders aangeeft.
9. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
10. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Baby Bubbles Spa verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

3. De uitvoering van de overeenkomst

1. Baby Bubbles Spa zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
2. Voor zover van toepassing, is de cliënt verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Baby Bubbles Spa.
3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor:
a. afkeuring
b. Korting
c. schadevergoeding
d. ontbinding
van de overeenkomst.
4. Baby Bubbles Spa heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

4. Overmacht

1. Baby Bubbles Spa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Baby Bubbles Spa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
3. Als Baby Bubbles Spa ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Baby Bubbles Spa het recht om het reeds nagekomen separaat te factureren, indien dit nog niet is gebeurd. De cliënt is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
4. In geval van overmacht zal Baby Bubbles Spa zich naar redelijkheid inspannen om de cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

5. Betaling(s voorwaarden)

1. Betaling van diensten geschiedt voornamelijk direct in de spa of online via het online betaalsysteem.
2. Het is ook mogelijk om met cadeaubonnen afgegeven door Baby Bubbles Spa te betalen,
3. Deze cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na uitgifte.
4. Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er worden ook geen restanten uitbetaald.
5. Bij zakelijke cliënten houdt Baby Bubbles Spa een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de
factuur.
6. Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van te voren
andere afspraken over hebben gemaakt.
7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Baby Bubbles Spa een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de cliënt vanaf dit moment de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens
het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Baby Bubbles Spa het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.
9. Indien het geen in lid 9, zich voordoet, heeft Baby Bubbles Spa het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de cliënt.
10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald.
11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Baby Bubbles Spa het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een cliënt niet van zijn betaalverplichting.
12. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
13. Bij bestaande cliënten kan Baby Bubbles Spa besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

6. Kosten in geval van herroeping

1. Als de cliënt een bedrag betaald heeft, zal Baby Bubbles Spa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
2. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de cliënt is gebruikt tenzij de cliënt nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Als de cliënt een bedrag betaald heeft, zal Baby Bubbles Spa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Baby Bubbles Spa of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

7. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

1. Zowel Baby Bubbles Spa als de cliënt hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar
worden, wanneer ten aanzien van de andere partij;
1) een verzoek tot faillissement,
2) (voorlopige) uitstel van betaling,
3) of schuldsanering,
wordt ingediend (zonder enige verplichting van Baby Bubbles Spa tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling).
2. De cliënt heeft in andere gevallen als in artikel 6,  het recht de opdracht enkel per email minimaal 24 uur van te voren te annuleren.
3. Annulering is een feit als Baby Bubbles Spa de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annulering per email.
4. Annulering binnen 24 uur of het vergeten van afspraken geeft geen restitutie van de gemaakte kosten. Deze worden, indien nog niet is betaald, alsnog in rekening gebracht.
5. Annulering buiten 24 uur geeft de cliënt het recht de afspraak binnen 6 weken alsnog in te plannen.
6. Een afspraak kan eenmalig verzet worden naar een andere dag en/of tijdstip, mits binnen 24 uur voor de afspraak besproken met Baby Bubbles Spa.
7. Een afspraak is persoonsgebonden en om die reden niet overdraagbaar aan een ander.
8. Baby Bubbles Spa heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen.

8. Aansprakelijkheid

1. Mocht Baby Bubbles Spa aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. `
2. Als Baby Bubbles Spa aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
(a) door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
(b) fouten of tekortkomingen van door of namens Baby Bubbles Spa ingeschakelde derden;
(c) voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel;
(d) voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegebracht naar de praktijk;
(e) Overmachtssituaties;
tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
3. De cliënt is tegenover Baby Bubbles Spa aansprakelijk voor door Baby Bubbles Spa gelede schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
4. Als Baby Bubbles Spa aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Baby Bubbles Spa beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van Baby Bubbles Spa is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Baby Bubbles Spa geldende eigen risico.
6. Baby Bubbles Spa is uitsluitend aansprakelijk jegens de cliënt voor aan Baby Bubbles Spa toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd,
gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade is uitgesloten. `
7. Baby Bubbles Spa is slechts aansprakelijk indien Cliënt aantoont dat Cliënt schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
8. Aansprakelijkheid van Baby Bubbles Spa, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Baby Bubbles Spa, is de aansprakelijkheid van Baby Bubbles Spa tot de vergoeding van Baby Bubbles Spa voor de opdracht
beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

9. Klachten en reclame

1. In het geval er sprake is van een klacht over Baby Bubbles Spa, dan dient de cliënt deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst per email in te dienen Baby Bubbles Spa.
2. Indien de reclame gegrond is, zal Baby Bubbles Spa dit proberen te verhelpen.
3. Wanneer aan Baby Bubbles Spa binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de cliënt verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
4. Reclames geven de cliënt niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Geheimhouding en privacy/AVG

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. Alles wat tijdens behandeling of op de cliënten kaart komt, dat rust geheimhouding op.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien: – Baby Bubbles Spa verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan; – de informatie algemeen bekend wordt; – Baby Bubbles Spa optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
4. Persoonsgegevens die Baby Bubbles Spa bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Baby Bubbles Spa houdt zich daarbij aan de van toepassing zijn de privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

11. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1. Baby Bubbles Spa is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Baby Bubbles Spa.

 

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
3. De rechtbank in het arrondissement (gebied) van de vestigingsplaats van Baby Bubbles Spa is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Baby Bubbles Spa behoudt zelf het recht om een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse cliënten.

 

13. Definities

a) Aanbieding: de rechtshandeling, oftewel het aanbod (zowel mondeling als schriftelijk) die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
b) Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
c) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
d) Cliënt: de cliënt (een natuurlijke of rechtspersoon) met wie Baby Bubbles Spa de overeenkomst sluit.
e) Dag: kalenderdag;
f) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
g) Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Baby Bubbles Spa ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
h) Offerte: elke aanbieding van Baby Bubbles Spa die wordt gedaan aan de cliënt, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
i) Opdracht: de dienstverlening of het product dat door Baby Bubbles Spa wordt geleverd, in deze algemene voorwaarden ook wel afspraak genoemd.
j) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Baby Bubbles Spa en de cliënt waarin omschreven staat welke dienst of product Baby Bubbles Spa tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
k) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Baby Bubbles Spa geen invloed kan uitoefenen en waardoor Baby Bubbles Spa niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Baby Bubbles Spa of van derden, ziekte van de medewerker van Baby Bubbles Spa, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijvingen” daaronder begrepen. Baby Bubbles Spa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Baby Bubbles Spa haar verbintenis had moeten nakomen.
l) Partijen: Baby Bubbles Spa en de cliënt samen. m) Schriftelijk: alle communicatie tussen Baby Bubbles Spa die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.